İnşaat Hukuku

İnşaat hukuku temel olarak inşaat ve mühendislik ve bunlarla ilişkili olan alanları düzenleyen hukuk dalıdır. Özü itibariyle sözleşme hukuku, ticaret hukuku, iş hukuku ve haksız fiil ihtilaflarının kombinasyonu niteliğindedir. İnşaat hukuku; sözleşmeler, haksız fiil sorumluluğu, taahhütler ve taraflar arasındaki ilişkiler, teminat ve kefaletler, rehin ve diğer teminat araçları, ihaleler, inşaata ilişkin hak talepleri ve danışmanlık sözleşmeleri ile alakalı hususların da dahil olduğu geniş bir alanı kapsar. İnşaat hukukunun başta finans kuruluşları, mimarlar, müteahhitler, mühendisler, yapı denetimcileri, inşaat işçileri ve planlamacılar olmak üzere inşaat sektörünün tüm aktörleri üzerinde etkisi bulunmaktadır. İnşaat hukuku, inşaat sektörü ile ilgili hukuksal çerçeveyi (ödemeye ilişkin teminatları, planlama, çevresel ve inşaat yönetmelikleri de dahil); Sözleşmesel ilişkileri; altyüklenim ilişkilerini; Sözleşmesel sorumluluk, ihmalden ve diğer gerekçelerden kaynaklanan sorumlulukları; Sigorta ve ifaya ilişkin teminatları; ihtilafların çözümü ve önleyici tedbirleri düzenlemektedir.

İnşaat Hukuku, projelerde ilk ihaleye çıkarılmalarından, sözleşme şartlarının müzakere edilerek sözleşmelerin oluşturulmasına, sürecin tüm aşamalarını kapsamaktadır. Herhangi bir özel sözleşme formalitesi gerekli olmamakla birlikte, inşaat projelerinde takip edilecek usulün belirlenmesi ve anlaşma şartlarının kararlaştırılmasında standart form sözleşmelerin kullanılması yaygın bir uygulamadır. İnşaat hukuku, aralarında teminatlar ve diğer prosedürlerin de yer aldığı kamu sözleşmelerinde bulunması gereken unsurlardan etkilenmiştir.

İnşaat sektörü, küresel ekonomi için önemli bir sektör olup, çok sayıda ürün, hizmet ve teknolojiyi kapsar. Bunlarda, üretimlerinde başvurulan yöntemlerdeki farklılıklarını yansıtmak suretiyle (hammadde, fiziki sermaye, soyut yatırımlar, kalifiye ve niteliksiz işgücü ve bilgi), yaratmış oldukları katma değere göre değişiklik arzetmektedir.  İnşaat sektörü toplam küresel GSYİH’nın yaklaşık olarak onda birini oluşturmaktadır.  Dünya inşaat sektörü ayrıca potansiyel bir istihdam yaratma sistemi olup, dünya genelinde istihdam edilmiş kişilerin neredeyse yüzde yedisine iş sağlamaktadır. İnşaat endüstrisindeki büyüme ile birlikte sektör tarafından elektrik ve yakıt formunda tüketilen toplam enerji, tüm dünyada tüketilen toplam enerjinin beşte ikisini oluşturmaktadır. Öte yandan dünya inşaat sektöründe kullanılan kaynaklar umulmadık şekilde yüksektir ve dünya kaynaklarının yüzde ellisi inşaat sektörü tarafından tüketilmektedir.

GSYİH’da % 6’nın üzerinde bir paya sahip olan ve yaklaşık olarak 1,5 milyon kişinin istihdam edildiği inşaat sektörü global ekonomide olduğu gibi, Türk ekonomisinde de önemli rol oynamaktadır. Diğer sektörler üzerindeki doğrudan ve dolaylı etkileri de göz önüne alındığında, inşaat sektörünün Türk ekonomisinde payı % 30’ları bulmakta, istihdam oranı (tarım hariç) ise % 10’lara ulaşmaktadır. Kur ve faiz oranlarındaki düşüş ve cazip uzun vadeli konut kredileri konuta olan talebin artmasına ve bu da inşaat sektörünün 2013 yılında % 8,6 oranında büyüme kaydetmesine yol açmıştır.

Ayrıca, Türkiye’nin üç kıtanın – Avrupa, Asya ve Afrika – kesiştiği eşsiz coğrafi konumu, Türk inşaat ürünleri ve müteahhitlik hizmetlerinin yurtdışında küresel rekabet gücüne büyük katkı sağlamaktadır. 2013 yılında, toplamda 42 Türk inşaat/mühendislik firması, Engineering News Record “ENR” (önde gelen sektör dergisi)’da yer alan “Dünyanın En İyi 250 İnşaat/Mühendislik Firması” listesine girmiştir.  42 inşaat firması ile Türkiye listede, Çin’den sonra en çok inşaat firması bulunan ikinci ülke konumuna yükselmiştir. Bu 42 inşaat firması, uluslararası piyasalarda 20.4 milyar $ (TL 44.16 Milyar) toplam gelir elde etmiş ve gelirini önceki döneme göre yüzde 21,4 oranında artırmıştır. Bu Türk şirketlerinin, 250 şirket arasındaki toplam gelir payları yüzde 3,3 den yüzde 3,8’e yükselmiştir.

Türk inşaat sektörü, Türk ekonomisinin önemli bir aktörü olmaya ve bölgesindeki en büyük inşaat pazarlarından biri olmaya devam etmektedir. Türkiye’deki yatırım ortamı hem yerel hem de yabancı yatırımcılar için giderek daha cazip hale gelmektedir. Buna paralel olarak, inşaat sektöründe önümüzdeki yıllarda büyüme oranının olumlu yönde ivme kazanması beklenmektedir.

ABC Hukuk Bürosu yüklenici inşaat firmaları, kamu ve özel arsa sahipleri, müteahhitler, mühendisler, finans kurumları, yatırımcılar, satıcılar, iç ve dış mimarlar, tasarımcılar ve kredi kuruluşları da dâhil sektörün tüm aktörlerine hizmet vermektedir.

Sunmuş olduğumuz hizmetler arasında proje teslim sistemlerinin seçimi, risk dağıtım stratejileri, kamu ihaleleri ile Müşavir Mühendisler Uluslararası Federasyonu (FIDIC) tarafından yayınlanan sözleşmeler, tasarım sözleşmeleri, inşaat sözleşmeleri, tasarım ve inşaat ve mühendislik, tedarik ve inşaat (EPC) sözleşmeleri, kat karşılığı inşaat sözleşmeleri de dâhil her tür inşaat sözleşmesinin hazırlanması, sözleşme şartlarının müzakere edilmesi konularında danışmanlık yapmak yer almaktadır.

Hizmetlerimiz:

Proje aşamasında:

 • Her türlü mimari, mühendislik, tedarik, inşaat, tasarım ve finansman sözleşmelerinin hazırlanması ile müzakere ve imza sürecinin takibi;
 • Uygun proje teslim metodunun belirlenmesi;
 • İhale teklif dokümanlarının hazırlanması, tüm ihale sürecinin takibi;
 • Geliştirme, tamamlama ve devralma sözleşmelerinin hazırlanması ile müzakere ve imza sürecinin takibi;
 • Arsa kullanım izinleri, ruhsatlandırmalar, ayni hakların tesisi ve diğer düzenleyici işlemler ile ilgili yasal danışmanlık verilmesi;
 • Olası hak taleplerinden kaçınma, risk analizi, yönetimi ve planlaması ile ilgili konularda danışmanlık verilmesi.

İnşaat aşamasında:

 • Dokümantasyon ile ilgili sorunlarda danışmanlık;
 • Sözleşme hükümlerinin olası sonuçlarına ilişkin yorumlarda ve değerlendirmelerde bulunmak;
 • Sözleşme hükümleri ile öngörülen bildirimlerin yerine getirilmesi, sözleşme tadil metinlerinin hazırlanması ve hükümlerinin müzakere edilmesi;
 • Teslim süreleri bağlantılı talepler ile ilgili olarak danışmanlık hizmeti verilmesi, bu tür ihtilafların uzlaşma yoluyla halli sürecinin yürütülmesi, davaların takibi;
 • Sözleşme yönetimi ihtilaflarının pratik ve kısa sürede çözülmesi hususunda danışmanlık hizmeti sunulması.

İhtilafların çözümü:

 • İpotek tesisi ve teminatların hazırlanması hususlarında danışmanlık hizmeti verilmesi;
 • Kesin teminata ilişkin ihtilaflarda, haksız fesih ihtilaflarında ve devralma işlemlerinde tarafların temsil edilmesi;
 • İnşaat öncesi, inşaat sürecinde ve sonrasında ortaya çıkan ihtilaflarda ve davalarda yüklenicilerin, mühendislerin, mimarların, arsa sahiplerinin, kat maliklerinin ve ilişkili diğer kişilerin temsil edilmesi;
 • Yurtdışında ve yurtiçinde enerji santrali, rafineriler, iletim hatları, güneş ve rüzgâr enerjisi üretim tesisleri ve diğer her türlü enerji tesislerinin inşası projelerinde yüklenicilerin, arsa sahiplerinin, alıcıların ve satıcıların temsil edilmesi;
 • Demiryolu ve su arıtma tesisi inşaatları da dâhil idarece yürütülen inşaat işlerinden doğan ihtilaf ve davalarda yüklenicilerin, mimarların, mühendislerin ve ilişkili diğer kişilerin temsil edilmesi;
 • Kamu ihale sonuçlarına itiraz sürecinin yürütülmesi;
 • Alışveriş merkezi, ofis binaları, depolama tesisleri, siteler, apartmanlar ve otel gibi ticari binaların, endüstriyel tesislerin, kamu binalarının inşası ile altyapı yüklenimlerinden kaynaklanan ihtilaflarda ve davalarda yüklenicilerin, altyüklenicilerin, iş sahiplerinin temsil edilmesi.