Ticaret Hukuku

Ticaret hukuku 6.102 sayılı Ticaret Kanunu’na göre kurulmuş şirketlerden oluşan yapıyı düzenlemektedir. Temmuz 2012’de yürürlüğe giren 6.102 sayılı Ticaret Kanunu’nu ile uzun ömürlü yatırımların ve ortaklıların artırılması, şirket kuruluşlarının ve ticari faaliyetlerin yürütülmesinin kolaylaştırılması ve başta Kobiler olmak üzere şirketlerin bürokratik yükünün azaltılması amaçlanmıştır.

Ticaret Kanunu’na ilaveten İcra ve İflas Kanunu, 6.098 sayılı Borçlar Kanununu hükümleri ile Avrupa Birliği Direktifleri ve içtihat hükümlerine de tabi olan ticari faaliyetlerin yürütülmesinde başlıca yasal enstrüman tüzel kişiliklerdir.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı verilerine göre,  Türkiye’de, 31 Aralık 2013 itibari ile 12 aylık süre zarfında toplam 49.943 şirket kurulmuştur. Kurulan şirketlerin türleri açısından sicile tescil işlemlerinde değişme yaşanmamıştır. Toplam şirket kuruluşlarının % 99’unu oluşturan ve ilk iki sırada yer alan Limited Şirket ve Anonim Şirketi kuruluşları, şirket kuruluş sıralamasındaki pozisyonlarını korumuşlardır. Nitekim, son on sene boyunca her sene toplam şirket kuruluşlarının % 79’unu aşan bir oranla Limited Şirket kuruluşları en çok tercih edilen şirket türü olmuştur.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı verilerine göre, Türkiye’de kurulu yabancı sermayeli şirketlerin sayısı son on yılda 8 kat artarak 2003 yılında 4.303 adetten 2013 yılında 36.950 adete ulaşmıştır. % 15’lik (5.651) pay ile Almanlar tüm yabancı sermayeli şirketler içinde en büyük paya sahipken, Almanları % 7 (2.635) pay ile İngilizler ikinci, % 6 (2.286) pay ile Hollandalılar üçüncü sırada takip etmektedir.

Bu yabancı sermayeli şirketlerin 21.973 adeti İstanbul’da faaliyette bulunmakta olup, bunların 8.383 adedi toptan ve perakende, 3.495 adedi gayrimenkul, 3.163 adedi ise imalat sektöründe faaliyet göstermektedir.

Yabancı yatırımları teşvik etmekten sorumlu kamu kurumunca Türkiye’nin 2014 yılında da, özellikle enerji, bankacılık-sigortacılık, finans ve otomotiv endüstrisi alanlarında doğrudan yabancı yatırımlar (DDY) çekmeye devam edeceği öngörülmektedir. Bir önceki yıla kıyasen yüzde 4,1 oranında bir düşüş ile Türkiye 2013 yılında 12,6 milyar dolarlık uluslararası doğrudan yatırım almıştır.

ABC Hukuk Bürosu anonim şirket ve limited şirket kuruluşları, şirket birleşmeleri ve devralmalar da dahil ticaret hukuku kapsamına giren her türlü konuda hizmet sunmaktadır. İhtiyacınız ister sözleşme taslağı oluşturulmasını, ister daha sofistike sözleşmelerin incelenmesi ve hazırlanmasını kapsıyor olsun, ABC Hukuk Bürosu sizlere sağlam ve güvenilir yasal danışmanlık hizmeti sağlayabilecek gerekli bilgi, beceri ve donanıma sahiptir.

Ticaret hukuku kapsamında sunduğumuz hizmetlerden başlıcaları:

• şirket kuruluşu;

• müvekkillerimize ihtiyaçlarına en uygun şirket türünü belirlemelerinde yardımcı olunması;

• hissedarlar sözleşmesi, ortaklık/işbirliği sözleşmeleri ve şirket esas sözleşmeleri de dahil, şirket kuruluş belgeleri ile şirket işleyişine ilişkin belgelerin hazırlanması;

• karmaşık ticari işlemlerin, ortak girişimlerin ve stratejik ortaklıkların yapılandırılması, yönetilmesi, müzakere edilmesi ve bunlarla ilgili yazışmaların yürütülmesi ve belgelerin hazırlanması;

• şirket genel kurul ve yönetim kurullarının oluşturulması, kurul toplantılarının yapılmasına ilişkin belgelerin hazırlanması, kurul toplantılarının yapılması, yönetim kurulu üyelerinin sorumlulukları, yönetim kurulu üyelerinin temsil yetkileri ve yönetim kurulu üye değişiklikleri dahil, kurumsal yönetim konularında danışmanlık verilmesi;

• satın alma sözleşmesi, kira sözleşmesi, üretim sözleşmesi, distribütörlük sözleşmesi (münhasır bölge, münhasır yetkili ve sınırlı yetkili distribütörlük sözleşmeleri de dahil) ve satış temsilcisi sözleşmelerinin hazırlanması; mesafeli satış ve kapıdan satış konularında danışmalık verilmesi; rekabet etmeme sözleşmelerinin hazırlanması ve sözleşme hükümlerinin ifasının sağlanması;

• finansal kiralama, alım ve satım sözleşmelerinin hazırlanması ve sözleşme hükümlerinin müzakere edilmesi;

• işyeri işçi çalıştırma politikalarının ve prosedürlerinin belirlenmesi; iş sözleşmeleri ve iş gücü kiralama sözleşmelerinin hazırlaması; işyerinde uyulması gereken yasal düzenlemeler ile ilgili danışmanlık verilmesi; iş kanunu hükümleri ihlalleri nedeniyle uygulanan adli ve idari yaptırımlara karşı işverenin savunulması;

• şirket birleşmeleri, devralmaları, yeniden yapılanmalar ve satışları ile ilgili danışmanlık verilmesi;

• ticaret hukuku mevzuat ve uygulamaları ile ilgili çeşitli konularda hukuki görüş verilmesi;

• şirketler hukuku ve ticaret hukuku davalarının yürütülmesi;

• Borçlu-alacaklı hak ve sorumlulukları/işletmelerin yükümlülükleri konularında danışmanlık verilmesi;

• hissedarlar arasındaki uyuşmazlıkların giderilmesi;

• patent, marka, yazılım ve teknoloji lisanslama ve yazılım geliştirme de dahil fikri mülkiyetin korunması;

• Vergi hukuku ve stratejik planlama konularında danışmanlık verilmesi;

• yerel idari kurumlar ile ilişkiler ve yasal mevzuata uyumun sağlanması hususlarında danışmanlık verilmesi;

• İflas, iflas erteleme ve tasfiye işlemlerinin yürütülmesi.