Vergi Hukuku

Vergi evrensel bir müessesedir. Vergi, hükumetler için en önemli gelir kaynağı olduğundan, hiçbir hükumet, vergi olmadan ülke yönetimini sürdüremez. Vergi alınmasında asıl amaç, ülkenin gelişmesi, büyümesi ve ilerleyebilmesi için yapılacak yatırımlara kaynak yaratmaktır.  Etkin bir vergi sistemi, her ülke için kamu finansmanının geliştirilmesi açısından hayati öneme sahiptir.

Türkiye’de vergi sisteminde, vergi tahsilinin kolaylaştırılarak bu sayede vergi gelirinin artırılması, kayıt dışılığın azaltılması ve vergi sisteminin iyileştirilmesi amacıyla son on yılda çok sayıda değişiklikler yapılmıştır. Gelir İdaresi Başkanlığının verilerine göre, 2015 Yılı Bütçe Kanununda net vergi gelirleri hedefi 389 Milyar 501 Milyon TL olarak belirlenmiş, net vergi gelirleri, hedefin 17 milyar 974 milyon TL üstünde gerçekleşerek, 407 milyar 475 milyon TL olmuştur.

Son 10 yıllık süre zarfında, Türkiye’de vergi sisteminde hem doğrudan hem dolaylı vergiler açısından önemli değişiklikler yaşanmıştır. Vergi sisteminde yapısal değişikliklere gidilmiştir. Bunun yanı sıra, tüm vergi çeşitlerinde oranlar ve bu vergilerle ilişkili mevzuat kökten değiştirilmiştir.

Türkiye’de vergi sistemini üç ana kategoriye ayırmak mümkündür:

 1. Gelir Vergileri
 • Bireylerin gelir üzerinden alınan vergiler:

Bireylerin gelirlerini şu unsurlardan bir veya daha fazlası oluşturabilir; ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar, zirai faaliyetlerden elde edilen kazançlar, maaş ve ücretler, serbest meslek kazançları, taşınmaz mal ve haklardan elde edilen gelirler (kira geliri), taşınır mallardan elde edilen gelirler (hisse senedi alım-satımından elde edilen gelirler), sair kazanç ve gelirler.

 • Şirket gelirlerinden alınan vergiler:

Şirketler tarafından elde edilen ve vergilendirme dışında veya teşvik kapsamında tutulmamış tüm gelirler (hisse senedi alım-satımından elde edilen gelirlerde dâhil) kurumlar vergisine tabidir. Şirketlerin gelirlerini şu unsurlardan bir veya daha fazlası oluşturabilir; ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar, zirai faaliyetlerden elde edilen kazançlar, ücretler, serbest meslek kazançları, taşınmaz mal ve haklardan elde edilen gelirler (kira geliri), taşınır mallardan elde edilen gelirler (hisse senedi alım-satımından elde edilen gelirler), sair kazanç ve gelirler.

Bu unsurların tamamı kurum kazancı sayılıp verginin matrahını meydana getirir. Kurumlar vergisi yukarıda belirtilen ve gerçekleşen kazançlardan indirimler (zararlar, bağış ve yardımlar) düşüldükten sonra kalan kısım üzerinden kanunen belirlenen vergi oranın uygulanması ile hesaplanır. 21 Haziran 2006 tarih ve 26205 sayılı Resmi Gazeteyle ilan edilen 5520 sayılı yeni Kurumlar Vergisi Kanunun 32. maddesi ile Kurumlar Vergisi oranı %30’dan %20’ye indirilmiştir.

 1. Gider ve Hizmet Üzerinden Alınan Vergiler

Bu gruptaki vergiler her türlü harcamaların gerçekleşmesi durumunda harcama esnasında alınır. Bu vergiler tüketici açısından kaçınılması mümkün olmayan ya da kaçakçılığı mümkün olmayan vergilerdir. Tüketici satın aldığı her türlü mal ve hizmetlerinin karşılığında söz konusu vergileri ödemektedir. Bu vergileri; Katma Değer Vergisi (KDV), Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi (BSMV), harçlar ve Damga Vergisi oluşturur.

 1. Servet Üzerinden Alınan Vergiler

Gerçek veya tüzel kişilerin sahip oldukları varlıklar üzerinden alınan vergilerdir. Servet üzerinden alınan vergiler; motorlu taşıtlar vergisi, veraset ve intikal vergisi ve emlak vergisinden oluşur.

Ticari aktiviteler ve projelerde vergi verimliliğinin sağlanması maliyeti azalttığından ve bu şekilde aksi halde zarar edilecek aktivite ve projeler bile ekonomik olarak karlı birer ticari faaliyete dönüştürülebildiğinden, verginin her türlü ticari faaliyette önemli bir rolü vardır.

ABC Hukuk Bürosu bu karmaşık alana ilişkin engin bilgi birikimine ve tecrübeye sahip olup;  geniş iş ortaklığı ağı ile müvekkillerine Türkiye’de ki ve dünyadaki vergi sistemi konularında güvenilir ve etkin çözümler sunmaktadır.

ABC Hukuk Bürosu olarak müvekkillerimize ulusal ve uluslararası vergi sistemleri, vergi planlaması ve vergi uyuşmazlıkları konularında hizmet vermekteyiz.  Vergi konusunda sunduğumuz hizmetler şunları içermektedir;

 • Hazine, Gelir İdaresi Başkanlığı, vergi daireleri ile yaşadıkları ihtilaflarda Müvekkillerimize danışmanlık yapmak, vergi mahkemelerinde müvekkillerimizi temsilen davalar açmak, açılmış davaları yürütmek, sonuçlandırmak;
 • Müvekkillerimizin, şirket satınalımları ve birleşmeler, yapılandırmalar, taşınmaz alım-satımları da dâhil uluslararası yatırımları ile bağlantılı vergisel konularda danışmanlık yapmak;
 • Uluslararası ithalat-ihracat da dahil olmak üzere ticaret sektörlerinde, ulusal ve uluslararası vergi hukukunun uygulanmasına ilişkin konularda danışmanlık yapmak;
 • Özellikle yatırım projelerinin icrası ile bağlantılı vergi konularında danışmanlık vermek;
 • Vergi mevzuatı ile ilgili danışmanlık yapmak,
 • Müvekkillerimizi etkileyen çeşitli vergi konularında danışmanlık hizmeti sunmak.